ጥዒና ዝሰአንኩም ንስኻትኩም፤ ፈውሲ ዘድልየኩም ድማ ንስኻትኩም!

ህዝቢ እናሰብሰብካ ዘረባ ምእራይ እንታይ’ዩ ጥቕሙ? ህዝቢ እናሰብሰብካ ሃልፍለፍ ምብዛሕ ህዝቢ እንታይ ግበር ‘ዩ? ህዝቢ እንትታይ ዘይገበረ ‘ዩ? ዓዲ ዝመርህ ዘሎ ንስኻትኩም ደ’ምበር ህዝቢ አይኮነን። ንዓ ተሰብሰብ እናበልኩም ወግሐ ፀብሐ መእተዊ መውፅኢ እተስእንዎ ዘለኹም እንታይ ግበር ‘ዩ? እንታይ ንምርካብ?  

 • ሰብ ሀብቲ ንስኻትኩም፤
 • ሰበ ስልጣን ንስኻትኩም፤
 • ፅጋብ ሐኒቕኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ብግዕዝይና ዝጠልኹም ንስኻትኩም፤
 • አጋውሉ ጠፊኢኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ዝተበላሸኹም/እተበላሽው ዘለኹም ንስኻትኩም፤
 • ዝተለኸፍኩም ንስኻትኩም፤
 • ሕጊ ዘይገዝአኩም፤ ንሕጊ ዘይትግዝኡ ንስኻትኩም፤
 • ሐላፊነት ኮነ ተጠያቒነት ዘይስማዓኩም ንስኻትኩም፤
 • ደስ ከምዝበለኩም ብምግባር እትፍለጡ ንስኻትኩም፤
 • ዝደለኽምዎ እትገብሩ – ከምድላይኩም እትአትው እትወፁ ንስኻትኩም፤
 • ሕማም ፀኒዕኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ፈውሲ/መድሐኒት ዘድልየኩም ንስኻትኩም፤
 • ክትእረሙን ክትስተኻኸሉን ዝግበአኩምን ዘለኩምን ንስኻትኩም መራሕቲ “ህወሐት” ኢኹም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ተረፍ መረፍ መአድኻትኩም እናአረየ መዓልቲ ካብ ምሕልፍ ሐሊፉ አብ ርስቲ ዓዲ’ቡኡ የውጣ አስተዋፅዖ ዘይብሉ ውፁዕ ህዝቢ ‘ዩ። ካሊእ ይትረፍ ህዝቢ ትግራይ ናይ መራሕቱ ማንነት ናይ ምፍላጥ መብቱ ዝተነፈጎ ህዝቢ ‘ዩ። መበቆሎም (ትውልዶም ኮነ ዕብየቶም) ብዕሊ ብዘይፈልጦም ግለሰባት እዩ ዝኹብኮብ ዘሎ።

ናብ መልዓሊ ነጥበይ ክምለስ። ከምእቲ ብአፍኩም እትብልዎ ዘልኹም – ካብቲ ብልሽዉ አሰራራሐኹም ዝተልዓለ ህዝብን ዓድን ይበርስ ከምዘሎ እንተደአ ብሐቂ ተሰሚዒኩምን ተራኢኩምን እርስ በርስኹም (ሰብአይኩምን ሰበይትኹምን) ተሰባሲብኩም ተመያየጡ። እቲ ሕማም አባኽትኩም ‘ዩ ዘሎ። ህዝቢ ምልፋዕ ይትረፍኩም። ጥዒና ስኢንኩም ዘለኹም መራሕቲ ዓዲ ኢኹም። ዓዲ ዝህውኽ ዘሎ ናይ መራሕቲ ሕማም ደአምበር ናይ ህዝቢ ችግር አይኮነን። ህዝቢ እናመንመነ ዝቀትል ዘሎ ሕማም መራሕቲ ዝሐዘኩም ሕማም ዝተልዓለ ‘ዩ። ዝሐዘኩም ሕማም ከምዝፀንዓኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ክትወስድዎ ዝግባእ መድሐኒት ከይተረፈ ድማ አዳዕዲዕኹም እትፈልጡ ሰባት ኢኹም። እዙይ እናፈለጥኩም ከምዘይፈለጥኩም ብምምሳል እትሰርሕዎ ዘለኹም ድርማ ግን ይትረፍኩም። ዕድኡ ካባኻትኩም ሐሊፉ ዘርእኹም ዝልክም/ዝበልዕ ሐዊ ‘ዩ።

Advertisements