“ዝኸበርካ/ዝኸበርኩምን …” እናበልኩም ህዝቢ ትግራይ ምድላል ይረፍኩም!

ግርም’ባ ጥራሕ ነፍስኻ ብዝወፃኻ/ብዝተረፍካ ቑፅሪ “ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ …” እንተብሃለ ከም ተመን ምጥውዋይ፤ ማይ ክረምቲ ከም ዝኸትከታ ጤል ፅግዕ ፅግዕ ማለትን መወዳእታ ዘይብሉ ጭርሖን ፈኸራን ምድርዳር። እዝጊ ይርአየልኩም! ሕዝቢ ትግራይሲ አርቃቒኡ ዘይፍለጥ ወረቐት እናፃሐፍኩም እተጋውሕዎ በለካ ለዐካ ዝዓይነቱ ፕሮፖጋንዳ ወጻኢ ሕዝቢ ትግራይ ክብሪ ዝፈለጣስ መዓዝን አበይን ‘ያ? ሕዝቢ ትግራይ ብሰንክኹም (መራሕቲ “ህወሐት”) ረኸሰ ደአንምበር አይከበረን። ህዝቢ ትግራይ አይማዩ አይሰማዩ ብሰንክኹም መላገፂ ለምፃማት፣ ጓህማማትን ዕኑዳትን ኮነ ድአምበር አይከበረን።

 • ብዘበነ ጃንሆይ ኮነ ብእዋን ደርጊ ህዝቢ ትግራይ መዋዕልቲ ወኻሩ መተሐድርቲ አዛብእ፤
 • ሎሚ ‘ውን እንተኾነ እቲ ዓቕምን ጉልበትን ዘለዎ ፍቆዶ ጅማን ሲዳማን ተበቲኑ አራዪ ቡና፤
 • “ዝወደይ/ዛጓለይ መሬት ዓደቦኻ ትዓቢ ኽድ/ኽዲ ድአ …” ኢሉ ንፍትሒ፣ ንማዕርነት፣ ንነፃነት ህዝቢ ትግራይ ቁራስ ሥግኡን ደሙን ዝኾነ ውልዱ አወፍዩ ብዘይ አላይን ነባይን ጥራሕ ኢዱ ዝተረፈ ወለዲ ድማ አብ ፍቆዶ ከተማታት ኢትዮጵያ ተበቲኑ ብልመና ኢዮ ዝናበር ዘሎ። ክብሪ ከምዚአ እንተኾይና ውድቀትኩም አየርእየኒ!

ዘይ ኣይትብከ እንድዩ ዘብክየኒ ዘሎ!

 • ሰማዒ ዝሰአነ አውያት ዘአዊ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • ፍረ ፀማኡ ዝተጠልመ – ሕዝቢ ትግራይ፤
 • አበይ አለኻ ዝብል መራሒ ዝሰአነ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • “ናይ መዳበሪያ አከፈልካን” እናተብሃለ ቆርቆሮ ገዝኡ ከይተረፈ እናተነቕለ ፍቆዶ ማዓስከራት ዝድርበ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • እተን አለዋ ዝበሃላ ብመራሕቲ “ህወሐት” ዝውነና ፋብሪካታት ከም ቤተ-ስኪአን ጣሊያን ተሳሊሙ ካብሕላፍ ዝሐለፈ ብታኒካ ተሰፊራ እትወሃቦ ስንዳይ እናቖርጠመ ናብርኡ ዝመርህ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • “አፓርታይድ” ዝበሃል ዕልል ዝበለ ሰፈር ሰበስልጣን መራሕቲ “ህወሐት” ተሃኒፁ ዘሎ አብ ማዕኸል ህዝቢ ትግራይ።

እታ ብወገን መራሕቲ “ህወሐት” ከምኡ ድማ አባላቱን ወግሐ ፀብሐ “ዝኸበርካ/ዝኸበርኩምን” እናተብሃለ መለኸት ዝንፈሐላ ዘሎ “ክብሪ” ከምዚአ እንተኾይና አብ ኢድ ውልድኩም/ደቅኹም ትፅናሕኹም። ክርዳድ ዘሪእኻ ስንዳይ ከምዘይዕፀድ መን ይስሕቶ? ከምዚአ እንርእያ ዘላ እንተኾይና ግና መራሕቲ “ህወሐት” ምሩፅ ስንዳይ ንምዕፃድ ዝቸኮሉ እዮም ዝመስሉ። እቲ ሐቂ – ደቂ ጃንሆይ ኮኑ ደቂ መንግስቱ ኃይለማሪያም መሬት ኢትዮጵያ ሕርሚ ከምዝኾነቶም መወዳእታ ደቂ ሰብ ጊዜ መራሕቲ “ህወሐት” ንምትንባይ ናይ ጠፈር ተመራማሪ ወይድማ ሮኬት አብራሪ ምዃን አይሐትትን ‘ዩ። የፀብቐልኩም ‘ዩ ዝበሃል።

እማነይ ሐሶት?

እማን ‘ዩ ታሪኽ ህወሐት ኩርዓት፣ ሐበን፣ ሐጎስ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ‘ዩ። እንትምንታይ ታሪኽ ህወሐት ታሪኽ ማላእ ናይቲ ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ደአምበር ታሪኽ ውልቀ ሰባት ስለ ዘይኮነ ‘ዩ። ጠስሚ ተላኺና ዘምፀናዮ ነፃነት የለን። ስለ ዝኾነ ድማ ህወሐት እንትበሃል ቅድም ቀዳም ስውአትና፤ ስንኩላን፤ ሐደራ ናይቶም አቦታቶም፣ ዕሸላት አሐቶምን አሕዋቶም ዘየዕበሩ ገዳይም እንዝክረሉ ብደም ዝተፅሐፈ ምስክርነት ስለ ዝኾነ ታሪኽ ህወሐት ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ‘ዩ። ህልው አካይዳን አሰራርሐ መራሕቲ “ህወሐት” ግን ንሰማዒት እዝኒ ዘሕፍርን ዘሐንኽን ‘ዩ። እቲ ሐቂ፥

 • ዝብድለና ዘሎ መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • ዘጥቀዐና ዘሎ መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • ዝብትነና ዘሎ መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • ዘድምዩና ዘለው መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • ዘዋርዱና ዘለው መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • ዘድቅቐና ዘሎ መራሕቲ “ህወሐት”፤
 • አእዳውናን አእጋርናን ቀያይዶም መፃወቲ ሻዕቢያን ኮራኹሩን ዝገብረና ዘሎ ሰብ እንታይ ይብለና ማለት ዘይፈጠረሎም መራሕቲ “ህወሐት” ኢዮም።

አቦታትና እንትምስሉ “ኾሐልቲ መሲልን መንቆርንቲ” ከም ዝበልዎ ቋንቋና እናተዛረቡ ዘጥቁዑና፤ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ተሰሊፎም እናኾብኮቡ አይንብላዕ አይንስተ ዝገብሩና ዘለዉ መራሕቲ “ህወሐት” ኢዩም። ይትረፍ ጥይት እሾኽ ከይወግአኩም አቲኹም ካብ እሾኽ ዝኸፍአ አሰራራሓ ዘርጊሒኹም ህዝቢ ትግራይ ተድምይዎ ዘለኹም ንስኻትኩም መራሕቲ “ህወሐት” ኢኹም።

ፃውዒት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝነብር ትግራዋይ ሐፂርን ግልፅንዩ።

ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ብሽሙን ብሽም ስውአቱን ዝሰብሰብኩምዎ ነዋይ ኮነ ሀብትን ንብረትን አካፍሉኒ አይኮነን ዝብል ዘሎ። ዘይወፆ። ህዝቢ ትግራይ ይትረፍዶ አፍ አውፂኡ ዝጠስጠሰ አካይዳኹምን አሰራርሐኹምን ክግምግም ብጥርሑ ፀልሚትዎ ዘሎ ፈላጢ ዝሰአነ ህዝቢ ‘ዩ። እንበአርከስ –

 • ፃውዒት ህዝቢ ትግራይ – ብቑርምም ሽርምም አብገዛ መሬት ዓደ’ቦይ ድቃስ ለይቲ ሲኢኑ ይነብር አለኹ ‘ዩ ዝብል ዘሎ።
 • ካባኻትኩም ዝመፅእ ክብሪ ተሪፉኒ ፀላኢየይ ብዕሊ እፍልጡኒ ‘ዩ ዝብል ዘሎ።
 • “ዝኸበርካ/ዝኸበርኩምን …” እናበልኩም ቁስለይ አይትበርብሩ ‘ዩ ዝብል ዘሎ።
 • ክብረይ ቀታልየይ እንትፈልጥ ‘ዩ! ዝብል ዘሎ።
 • ፃውዒት ህዝቢ ትግራይ – አብ ሻዕቢያ ዘለኩም መርገፂ አፍልጡኒ ‘ዩ ዝብል ዘሎ።
 • ሎሚውን ከም ትማሊ አንፃር ፀላእቱ ንኽዘምት ምርሑኒ ‘ዩ ፃውዒት ናይዚ ህዝቢ።

ህዝቢ ትግራይ ካባኻትኩም ዝፅበዮ ነገር እንተሃለወ እዚአ ጥራሕ ‘ያ። ህዝቢ ትግራይ ካባኻትኩም ዝፅበዮ ክብሪ ክምዘየለ፤ ክብሩ ቀታሊኡ ብዕሊ ምፍላጥ ጥራሕ ከምዝኾነ ግልፂ ብዝኾነ ቋንቋ ‘ዩ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ፀገም መራሕቲ “ህወሐት” አውያት ህዝቢ ትግራይ ዘዳምፅ እዝኒ ስለ ዘይብልኩም ‘ዩ። ህዝቢ ትግራይ እንታይኩም ስለ ዘይኮነ ንብዓቱ ንብዓት ሐርገፅ ጌርኩም ስለ እትርእይዎ ‘ዩ።

ንመራሕቲ ውድብህወሐትአባልቱን

አይፋልኩምን ተመለሱ። ግደፉ ካብ ታሪኽ ተምሃሩ ይብላሎ ፀሐፊ። ካብ ምስኮነ ዓንቀፍቀፍ፣ ደንቀፍቀፍ፣ ዘርባዕባዕ … ማለት ብጊዜ ምስ ህዝብኹም ምልዛብ ‘ዩ ዝሐይሽ ይብላሎ ፀሐፊ። ህዝቢ ዘሸከምክምዎ ዕርፊ ከቢድዎ ይነብሕ አሎ፤ የእውይ አሎ (ኡይ ይብል አሎ!) ካብዚ ንላዕሊ ምልክት እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም? ይብላሎ ፀሐፊ።

ጋዳፊ መግነዙ ፈቲሑ ካብ መቓብሩ ተላዒሉ ዘይሰበኸኩም ዶ ይኸውን? ወይስ ንአርብዓ ዓመታት ዝአክል ግብፂ ሰጥ ለጥ አቢሉ ዝገዝአ ምኽሪ ሙባረክ ኢኹም እትፅበዩ ዘለኹም? ምኽሪ ሙባረክ ካብ ምስማዕ ሞት ከምእትመርፁ ስሒተዮ አይኮንኩን። ሙባረክ ክልግሰልኩም ዝኽእል ምኽሪ ንኹልና ግልፂ ስለዝኾነ።

ወለዲ “ካብያ ዝጠመየስ ዝፀገበ የሕዝነኒ” ይብሉ። እንተ አነ ግን – ሰብ ዝዘርኦ ክዓፅድ ግቡኡ ‘ዩ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ዘለኒ ግለሰብ ከም ሙኳነይ መጠን ንዝፀገበ ዝምለስ ልቢ የብለይን። እታ መዓልቲ እንተኾነት ምምፅአ አይተርፋን ‘ዩ። ብወገን መራሕቲ ውድብ “ህወሐት” አባልቱን ነታ አብ ድርኩኺት በፂሐ ዘላ ሕማቕ መዓልቲ ብኸመይ ዝበለ አቀባብላ ንኽቕበልዋ ከምዝተሳናደዉ ግን መድሃኔ ዓለም ጥራሕ ‘ዩ ዝፈልጥ። መልእኽተይ፥ ሕዝቢ ትግራይ ዳግም አብ ኢድ ጸላኢ ንዝወድቕ ተሐተቲ መራሕቲ ውድብ “ህወሐት” አባልቱን ንምኳንኩም ግልፂ ክኾነልኩም ይግባእ እዬ ዝብል ዘለኹ። እዚ እንትብል ግን ስረ ህዝቢ ትግራይ ምሳኻትኩም ሐቢሩ ጉድጓድ ይአትው አሎሞ ተራድኡና ማለተይ አይኮነን።

ምንም እኳ አብ ድሮ (ዋዜማ) ዓወት ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ንወለድ “እንብለይ ነገዛእቲ!” ማለት ግን ሻዕቢያ ኾነ ኮራኹሩ ጠቢሖም ጠባቢሖም ዘይበፅሕዎ አብ ውሽጢ ደምና ‘ዩ። ካልእ ይትረፍ ብወታሃደራዊ ብቕዓት፣ ፍልጠት ኮነ ሰልፊ አዝዩ ስልጡን ብዝኾነ መልክዑ ህዝብና መሪሕና ንምውፋር፤ ተቓሊስና ንምቅላስ ከምኡ ውን አብ ክሳድ ፀላእትና ደው ንምባል ድልዋት ኢና። ሎሚውን ከም ትማሊ መሬት ዓደቦና ንቕበረላ ደአምበር ፀላኢ ዘርኢ ዘሪኡ ዝሐፍሰላ መሬት አይኮነትን። በዚ አጋጣሚ ድቃስ ለይቲ ንዝሰአኑ አብ ውሽጥን አብ ግዳምን ንዝርክቡ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ Welcome to Tigray Graveyard! ንምባል እፈትው።

Advertisements