“ገ” እናበሉኻዶ ትጋገ: ዘፃወድክምዋ ነታጒ ፋሕ ቅድሚ ምባላ ፍትሕዋ

ዓላማ ናይዚ ፅሑፍ፥

እናተንከባለለ ዝመፀ፤ ውዒሉ ካብ ምሕዳሩ ዝተልዓለ ድማ ስር ዝሰደደ ርኡይ ጉድለታት/ድኽመታት መራሕቲ “ህወሓት” ንምጥቋም ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መራሕቲ “ህወሓት” ዝርከብ ህልው ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ንምቅላሕ ዝተዳለወ ፅሑፍ ‘ዩ።

ወሰን ናይዚ ፅሑፍ፥

እዚ ፅሑፍ ኣብ ዙሪያ መሪሕነት መራሕቲ “ህወሓትን” ህልው ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘጠንጥን/ዝተሓፅረ ፅሑፍ ‘ዩ። ዝቐርቡ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣብቲ ዝቐረበበ ፅሁፍ መሰረት ዝገበሩ ‘ዩም።

መንነት ናይዚ ፅሑፍ መዳለዊ፥

መዳለዊ ናይዚ ፅሑፍ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድባት ኣባል፣ ደጋፊ ወይ ድማ ተቓዋሚ ኣይኮነን። መልዓሊ ሓሳቡ ‘ውን እንተኾነ ከም ሓደ ዜጋ ሓሳቡ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ መሰረት ብምግባር ዘሰናደዎ ውልቃዊ ርኢቶ/ፅሑፍ ‘ዩ። ብተወሳኺ፥ መዳላዊ ናይዚ ፅሑፍ ግልፂ ብዝኾነ ቋንቋ ካብ ዘስፈሮ ሓሳብ ወፂኢ ዝኮነ ይኹን ስውር ዓላማ/ተልዕኾ የብሉን።  Continue reading

ጥዒና ዝሰአንኩም ንስኻትኩም፤ ፈውሲ ዘድልየኩም ድማ ንስኻትኩም!

ህዝቢ እናሰብሰብካ ዘረባ ምእራይ እንታይ’ዩ ጥቕሙ? ህዝቢ እናሰብሰብካ ሃልፍለፍ ምብዛሕ ህዝቢ እንታይ ግበር ‘ዩ? ህዝቢ እንትታይ ዘይገበረ ‘ዩ? ዓዲ ዝመርህ ዘሎ ንስኻትኩም ደ’ምበር ህዝቢ አይኮነን። ንዓ ተሰብሰብ እናበልኩም ወግሐ ፀብሐ መእተዊ መውፅኢ እተስእንዎ ዘለኹም እንታይ ግበር ‘ዩ? እንታይ ንምርካብ?  

 • ሰብ ሀብቲ ንስኻትኩም፤
 • ሰበ ስልጣን ንስኻትኩም፤
 • ፅጋብ ሐኒቕኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ብግዕዝይና ዝጠልኹም ንስኻትኩም፤
 • አጋውሉ ጠፊኢኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ዝተበላሸኹም/እተበላሽው ዘለኹም ንስኻትኩም፤
 • ዝተለኸፍኩም ንስኻትኩም፤
 • ሕጊ ዘይገዝአኩም፤ ንሕጊ ዘይትግዝኡ ንስኻትኩም፤
 • ሐላፊነት ኮነ ተጠያቒነት ዘይስማዓኩም ንስኻትኩም፤
 • ደስ ከምዝበለኩም ብምግባር እትፍለጡ ንስኻትኩም፤
 • ዝደለኽምዎ እትገብሩ – ከምድላይኩም እትአትው እትወፁ ንስኻትኩም፤
 • ሕማም ፀኒዕኩም ዘሎ ንስኻትኩም፤
 • ፈውሲ/መድሐኒት ዘድልየኩም ንስኻትኩም፤
 • ክትእረሙን ክትስተኻኸሉን ዝግበአኩምን ዘለኩምን ንስኻትኩም መራሕቲ “ህወሐት” ኢኹም። ህዝቢ ትግራይ ካብ ተረፍ መረፍ መአድኻትኩም እናአረየ መዓልቲ ካብ ምሕልፍ ሐሊፉ አብ ርስቲ ዓዲ’ቡኡ የውጣ አስተዋፅዖ ዘይብሉ ውፁዕ ህዝቢ ‘ዩ። ካሊእ ይትረፍ ህዝቢ ትግራይ ናይ መራሕቱ ማንነት ናይ ምፍላጥ መብቱ ዝተነፈጎ ህዝቢ ‘ዩ። መበቆሎም (ትውልዶም ኮነ ዕብየቶም) ብዕሊ ብዘይፈልጦም ግለሰባት እዩ ዝኹብኮብ ዘሎ።

ናብ መልዓሊ ነጥበይ ክምለስ። ከምእቲ ብአፍኩም እትብልዎ ዘልኹም – ካብቲ ብልሽዉ አሰራራሐኹም ዝተልዓለ ህዝብን ዓድን ይበርስ ከምዘሎ እንተደአ ብሐቂ ተሰሚዒኩምን ተራኢኩምን እርስ በርስኹም (ሰብአይኩምን ሰበይትኹምን) ተሰባሲብኩም ተመያየጡ። እቲ ሕማም አባኽትኩም ‘ዩ ዘሎ። ህዝቢ ምልፋዕ ይትረፍኩም። ጥዒና ስኢንኩም ዘለኹም መራሕቲ ዓዲ ኢኹም። ዓዲ ዝህውኽ ዘሎ ናይ መራሕቲ ሕማም ደአምበር ናይ ህዝቢ ችግር አይኮነን። ህዝቢ እናመንመነ ዝቀትል ዘሎ ሕማም መራሕቲ ዝሐዘኩም ሕማም ዝተልዓለ ‘ዩ። ዝሐዘኩም ሕማም ከምዝፀንዓኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ክትወስድዎ ዝግባእ መድሐኒት ከይተረፈ ድማ አዳዕዲዕኹም እትፈልጡ ሰባት ኢኹም። እዙይ እናፈለጥኩም ከምዘይፈለጥኩም ብምምሳል እትሰርሕዎ ዘለኹም ድርማ ግን ይትረፍኩም። ዕድኡ ካባኻትኩም ሐሊፉ ዘርእኹም ዝልክም/ዝበልዕ ሐዊ ‘ዩ።

“ዝኸበርካ/ዝኸበርኩምን …” እናበልኩም ህዝቢ ትግራይ ምድላል ይረፍኩም!

ግርም’ባ ጥራሕ ነፍስኻ ብዝወፃኻ/ብዝተረፍካ ቑፅሪ “ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ …” እንተብሃለ ከም ተመን ምጥውዋይ፤ ማይ ክረምቲ ከም ዝኸትከታ ጤል ፅግዕ ፅግዕ ማለትን መወዳእታ ዘይብሉ ጭርሖን ፈኸራን ምድርዳር። እዝጊ ይርአየልኩም! ሕዝቢ ትግራይሲ አርቃቒኡ ዘይፍለጥ ወረቐት እናፃሐፍኩም እተጋውሕዎ በለካ ለዐካ ዝዓይነቱ ፕሮፖጋንዳ ወጻኢ ሕዝቢ ትግራይ ክብሪ ዝፈለጣስ መዓዝን አበይን ‘ያ? ሕዝቢ ትግራይ ብሰንክኹም (መራሕቲ “ህወሐት”) ረኸሰ ደአንምበር አይከበረን። ህዝቢ ትግራይ አይማዩ አይሰማዩ ብሰንክኹም መላገፂ ለምፃማት፣ ጓህማማትን ዕኑዳትን ኮነ ድአምበር አይከበረን።

 • ብዘበነ ጃንሆይ ኮነ ብእዋን ደርጊ ህዝቢ ትግራይ መዋዕልቲ ወኻሩ መተሐድርቲ አዛብእ፤
 • ሎሚ ‘ውን እንተኾነ እቲ ዓቕምን ጉልበትን ዘለዎ ፍቆዶ ጅማን ሲዳማን ተበቲኑ አራዪ ቡና፤
 • “ዝወደይ/ዛጓለይ መሬት ዓደቦኻ ትዓቢ ኽድ/ኽዲ ድአ …” ኢሉ ንፍትሒ፣ ንማዕርነት፣ ንነፃነት ህዝቢ ትግራይ ቁራስ ሥግኡን ደሙን ዝኾነ ውልዱ አወፍዩ ብዘይ አላይን ነባይን ጥራሕ ኢዱ ዝተረፈ ወለዲ ድማ አብ ፍቆዶ ከተማታት ኢትዮጵያ ተበቲኑ ብልመና ኢዮ ዝናበር ዘሎ። ክብሪ ከምዚአ እንተኾይና ውድቀትኩም አየርእየኒ!

ዘይ ኣይትብከ እንድዩ ዘብክየኒ ዘሎ!

 • ሰማዒ ዝሰአነ አውያት ዘአዊ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • ፍረ ፀማኡ ዝተጠልመ – ሕዝቢ ትግራይ፤
 • አበይ አለኻ ዝብል መራሒ ዝሰአነ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • “ናይ መዳበሪያ አከፈልካን” እናተብሃለ ቆርቆሮ ገዝኡ ከይተረፈ እናተነቕለ ፍቆዶ ማዓስከራት ዝድርበ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • እተን አለዋ ዝበሃላ ብመራሕቲ “ህወሐት” ዝውነና ፋብሪካታት ከም ቤተ-ስኪአን ጣሊያን ተሳሊሙ ካብሕላፍ ዝሐለፈ ብታኒካ ተሰፊራ እትወሃቦ ስንዳይ እናቖርጠመ ናብርኡ ዝመርህ ዘሎ – ህዝቢ ትግራይ፤
 • “አፓርታይድ” ዝበሃል ዕልል ዝበለ ሰፈር ሰበስልጣን መራሕቲ “ህወሐት” ተሃኒፁ ዘሎ አብ ማዕኸል ህዝቢ ትግራይ።

Continue reading

ሕቶይ አዝዩ ቀሊል ‘ዩ

ካብ 2ይ ናይ ዓለም ጦርነት – ብወግዒ ድማ ካብ ዝሑል ጦርነት ንነዘ ጅሚሩ አማሪካ ብሕቲ ሐያል ሀገር ንምንባራ ኩልና እንፈልጦ ሐቂ እዩ። አማሪካ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ ዝበሎትን ዝአዘዘቶን ክትገብርን ክረክብን ዝመፀት ሀገር ‘ውን እያ። አማሪካ “ሃባ” እንትብል ምቕባል ጥራሕ ‘ዩ። “ስረኻ ብክሳድካ አውፂኻ ሃበኒ” እንትብል ‘ውን ቀዲድካ ኾነ ሰፊኻ ከምዝከውን ጌርካ አውፂኻ ምሃብ ዩ። “አይፋለይን” ዝብል መልሲ ንአማሪካ አይስማማዓን። ብሃሊ ዝተረኽበ እንተኾይኑ ድማ ከም ቕጫ መጠቓ ገልቢጣ ሒሳባ ብምስብሳብ እትፍለጥ ውርይቲ ዓዲ ውን ‘ያ። ኾይኑ ግና ንዝሐለፉ 15 ዓመታት ቁልቁል ሻሕተት ምባላ ጥራሕ ዘይኮነስ – አውሮትላን እንትስወር ኮነ እንትኽስከስ – ፑቲን፤ ኮኾብ ካብ ምስራቅ ናብ ምብራቕ ብልጭ ብዝበለ ቑፅሪ- ፑቲን፤ ኢ-ሜይል እንትጥለፍ- ፑቲን፤ ብሪጣኒያ – ሓደረይ ማለታ – ፑቲን፤ እንታይ አልፈዐኩም ፖለቲከኛታት ኾኑ መረባት ዜና አማሪካ ፖሊሲታቶም ካብ ምምርማርን ምእራምን “ሐሸው” ብዝበለ ቑፅሪ ብሕልሞም ከይተረፈ “ፑቲን፣ ፑቲን፤ ፑቲን …” ማለት ካብ ዘብዝሑ ዓመታት ሓሊፎም አለው።

መልዓልዬይ ስለ አማሪካ ምህውታት አይኮነን። የግዳስ መራሕቲ “ህወሐት” ኮነ ሰብመዚ ኢህወደግ ኩነትት ኢትዮጵያ ብዝምልከት መግለፂ ብዘውፅኡ (አፎም ብዝኸፈቱ) ቑፅሪ “ሻዓቢያ፣ ሻዓቢያ፣ ሻዕቢያ” ማለትን መንግስቲ አሥመራ ምጥቃን ስራሕና ኢሎም ምሐዞም – ከም ሐደ ግዱስ ትግራዋይ ስርሖም ዘበለ ኹሉ ጠገለ ዘይብሉ ምኻኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጥዕና ኾይኑ ስለ ዘይረኸብክዎ እውን እዩ። Continue reading

የማንነት ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ ተጠንቀቅ

ህልውናው እስኪመናመን፣ እስኪጠፋና እስኪፈልስ ድረስ እንደ ስንዴ የተበጠረ ህዝብ (ትግራይዋይ) ሊሞሸር አልነበረም እባብና ጊንጥ የሚርመሰመሱበት ወደ ደደቢት በርሃ የወረደው። እንደ ቀበሮ ቤት ሳያውቅ ጉድግድ ውስጥ፤ በረሃብ ላለመሸነፍ ሽንቱን ጠጥቶ ቅጠል ምሶ፤ ነፍስና ጅማት የሚለያይ ድንጋይ ላይ ተንተርሶ፤ ከጨለማና ከበላተኛ አውሬ እየተጋፋ ለ17 ዓመታት ከሞት ጋር ተናንቆ የመከራ ጽዋ ይጎነጭ ዘንድ የተገደደው ከማንነቱ የተነሳ ብቻ ከደረሰው በደልና ጭቆና የተነሳ ነበር። ጨርቄ ማቄ ሳይል ቤት ንብረቱን ጥሎ ከአራዊት ጋር በርሃ ለመስፈር የተገደደው ለማንነቱ ያለው ክብር ግድ ብሎት ነበር።

“ፌስ- ቡክ” ላይ ተዘርተህ ለበቀልከው ትውልድ[1] Continue reading

የኢትዮጵያ መንግሥት በኤርትራ ላይ የሚወስደው ማንኛውም የኃይል እርምጃ ፍትሐዊ ነው

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ወታደራዊ ኪሳራዎች ያንኮታኮታት ሀገረ ኤርትራ ባለቤት ቀቢጸ ተስፋው የአስመራ መንግሥት በስራ ራሱን መለወጥ ሲያቅተውና በውድቀት ላይ ውድቀት፤ በኪሳራ ኪሳራ ተደራርበውበት ከፖለቲካ ክሳት አልፎ ሞት አፋፍ ላይ የሚገኘው ሻዕቢያ “” የሚል ጊዜው ያለፈበት አባባል አነግቶ ለክፋትና ለአመጽ ከተጋ ዓመታት አልፋል። ምንም እንኳ የሚመክራቸው ምክሮች፣ የሚዶልታቸው ተንኮሎችና የሚያሴራቸው ሴራዎች ግባቸው ባይመቱም አቅሙ በፈቀደው ሁሉም ስራ ላይ የተሰማራ የኢትዮጵያ መንግሥት ወጥመድ ውስጥ ለማስገበትና ጠልፎ ለመጣልና ለማደናቀፍ የተቻልውን አድርጓል እያደረገም ይገኛል። ቁምነገሩ ሻዕቢያ ከዚህ በኃላ በሚቆፍሮው ጉድጓድ ራሱ እንደሚገባበትና እዛው በቆፈርው ጉድጓድ ውስጥ እንደሚቀበርም ይውጣ አልጠራጠርም። ሌላ ሲያቅተው ኢትዮጵያን “በሰብአዊ መብት” አያያዝ በዓለም ማህበረሰብ ፊት ለማስጠቆር ካሴራቸው የከሸፈበት የቅርብ የሻዕቢያ ትልቁ ሴራ ላውሳሎት።  

የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለኢትዮጵያ መንግሥት ተላልፎ መሰጠት በተመለከተ በቀጥታም ሆነ በእጀ አዙር አስፈላጊውን መረጃ በመስጠትና በማስተላለፍ ረገድ ብዙ ነገር ሲለዋወት ያልተለወጠ ከነ አሮጌ ማንነቱና አስተሳሰቡ ያረጀ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ ዋና ተዋናይ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። የኤርትራ መንግሥት ይህን ያደርገበት ምክንያትም “የበርሃ ወዳጅነቱ” ለማስመስከር ሳይሆን የኤርትራ መንግሥት “ወያኔ” በማለት የሚከሰውን የኢትዮጵያ መንግሥት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ይዞ እንደ ሽንኩርት ይከታትፈዋል፤ እንደ አይጥም ጉድጓድ ውስጥ ይቀብረዋል ብሎ አሰፍስፎ ስለ ጠበቀ ነበር። ይህን አጋጣሚ በመጠቀምም ከውስጥም ከውጭም ኢ.ሳ.ትና የመሳሰሉ ደማቸው ሳይቀር ሕዝባቸውንና የአገራቸው ሉዓላዊት ለቁራሽ እንጀራ አሳልፈው የሸጡ ባንዳዎች በማሰማራት አውሎ ነፋስ እንዲሁም ወጀብና ማዕበል አስነሳበታለሁ በማለት ስለአመነ ነበር። ታድያ የኢትዮጵያ መንግሥት አቶ አንዳርጋቸው የተቀበለበት አቀባበል፣ መስተንግዶና አያያዝ ሻዕቢያ በጠላትነት ፈርጆ ድምፃቸው ያጠፋቸው ዜጎቹ ዓይነት አረመኒያዊ አያያዝ ሳይሆን ሻዕቢያ ይሆናል ብሎ ካሰበውና ከጠበቀው አያያዝ በአንፃሩ ሆኖ በመገኘቱ የሻዕቢያ ወሽመጥ ቆርጦታል።    Continue reading